Tra cứu nhanhTất cả

Tên hoặc mã sản phẩm
Tìm sản phẩm trong skf.com
Khoảng giá (VNĐ)
Từ: Đến:
Đăng ký | Quên mật khẩu
Máy gia nhiệt vòng bi
Máy gia nhiệt vòng bi
Đèn chớp kiểm tra vật quay
Đèn chớp kiểm tra vật quay
Vòng bi tang trống
Vòng bi tang trống
Thiết bị căn chỉnh đồng tâm
Thiết bị căn chỉnh đồng tâm
Súng bơm mỡ SKF 1077600
Súng bơm mỡ SKF 1077600
Dây đai SKF
Dây đai SKF
Mỡ bôi trơn SKF
Mỡ bôi trơn SKF

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 233.659
Tổng số Thành viên: 11
Số người đang xem:  9

Các loại ổ tang trống tiêu biểu

Đăng ngày: 18/06/2013 14:05
Các loại ổ tang trống tiêu biểu
Ổ tang trống tự lựa hai dãy gồm hai dãy con lăn có chung một rãnh lăn cầu trên vòng ngoài và hai rãnh lăn riêng biệt trên vòng trong tạo ra một góc nghiêng so với trục của ổ lăn. Điều này đem lại cho ổ tang trống một sự kết hợp tuyệt vời của các đặc tính thiết kế mà không một ổ lăn nào có thể thay thế được trong nhiều ứng dụng đặc biệt. Ổ lăn này có khả năng tự lựa và do đó ít nhạy cảm với tình trạng lệch tâm của trục so với ổ đỡ và hiện tượng võng hoặc cong trục. Ổ tang trống của SKF luôn đi đầu trong thiết kế, bên cạnh khả năng chịu tải hướng tâm lớn, còn có thể chịu được tải dọc trục ở cả hai chiều.

Các loại ổ tang trống tiêu chuẩn
Dải sản phẩm tiêu chuẩn của ổ tang trống tự lựa hai dãy gồm có
• Các loại ổ tang trống không có nắp che
• Các loại ổ tang trống có phớt chặn
• Các loại ổ tang trống cho các ứng dụng rungđộng.
Bên cạnh các dải sản phẩm tiêu chuẩn, SKF còn đưa ra các loại ổ tang trống đa dạng đáp ứng cho các ứng dụng đặc biệt.
Các loại ổ tang trống không có nắp che
Ổ tang trống SKF được sản xuất theo một số kiểu, tùy thuộc vào dải và kích thước của ổ lăn.
Sự khác biệt sẽ là:
• Sự bố trí của vòng dẫn hướng nỗi cũng như
• Thiết kế của vòng trong và/hoặc vòng cách, như được mô tả tiếp sau đây († hình 2).

                                                                     
 C(J), CC Hai vòng cách bằng thép dạng ô

kín, vòng trong không có gờ và
vòng dẫn hướng được định tâm
trên vòng trong (a).
.EC(J), ECC(J) Hai vòng cách bằng thép dạng ô
kín,vòng trong không có gờ, vòng
dẫn hướng được định tâm trên
vòng trong và thành phần con
lăn được tăng cứng (a).

CA Voøng caùch baèng ñoàng thau lieàn
khoái loaïi nhaùnh ñoâi, coù gôø chaën
naèm treân voøng trong vaø voøng daãn
höôùng ñöôïc ñònh taâm treân voøng
trong (b).
CAF Nhö thieát keá CA, nhöng vôùi voøng
caùch baèng theùp.
ECA, ECAC Hai voøng caùch baèng theùp daïng oâ
kín, voøng trong khoâng coù gôø vaø
voøng daãn höôùng ñöôïc ñònh taâm
treân voøng caùch (b).
ECAF Nhö thieát keá ECA, nhöng vôùi voøng
caùch baèng theùp
E Khi ñöôøng kính loã oå laên
d ≤ 65 mm:
Hai voøng caùch baèng theùp daïng
oâ kín, voøng trong khoâng coù gôø
vaø (c).
Khi ñöôøng kính loã voøng bi laên
d > 65 mm:
voøng caùch baèng theùp daïng oâ kín,
voøng trong khoâng coù gôø vaø voøng
daãn höôùng ñöôïc ñònh taâm naèm
treân voøng caùch (d).
CAFA Voøng caùch baèng theùp gia coâng
caét goït lieàn khoái loaïi nhaùnh ñoâi
ñöôïc ñònh taâm treân raõnh laên
voøng ngoaøi, coù gôø chaën treân voøng
trong vaø voøng daãn höôùng ñöôïc
ñònh taâm treân voøng trong (e).
CAMA Nhö thieát keá CAFA, nhöng vôùi
voøng caùch baèng ñoàng thau.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
| Chia sẻ |
comments powered by Disqus